Search
Close this search box.

Avís Legal i Política de privacitat

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE),  manifesta que és de la seva propietat del Consell Comarcal de la Conca de Barberà amb CIF P9300007C amb domicili a Carrer Sant Josep, 18 Montblanc 43400 (Tarragona) i adreça electrònica dpo@concadebarbera.cat;

 el domini web https://concadebarberaturisme.cat/

– els perfils i pàgina en les següents xarxes socials:

Consell Comarcal de la Conca de Barberà no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet o presencia online en les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts en la llei, Consell Comarcal de la Conca de Barberà   no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en els seus medis online.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet i xarxes socials  del Consell Comarcal de la Conca de Barberà   estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet o xarxes socials  del Consell Comarcal de la Conca de Barberà poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva del Consell Comarcal de la Conca de Barberà o les seves llicenciats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

XARXES SOCIALS

L’usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb Consell Comarcal de la Conca de Barberà i que accepti la relació amb la nostra xarxa social.  Si així es realitza, Consell Comarcal de la Conca de Barberà tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, publicacions, participació en concursos i sortejos.   Si l’usuari no desitja que Consell Comarcal de la Conca de Barberà pugui accedir al seu perfil o interrelacionar amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari.

Les actuacions que realitzi Consell Comarcal de la Conca de Barberà podran tindrà caràcter informatiu i/o publicitari del seus serveis o productes, considerant que la xarxa social es un mitjà publicitari, sota la responsabilitat del Consell Comarcal de la Conca de Barberà en quant a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquest medis online.

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades en la xarxa social de referència  en el moment oportú i implica amb la seva participació per l’usuari l’acceptació d’aquestes. 

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin en les xarxes socials serà sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància els drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten en els següents links:

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades en els medis online siguin incorporades i tractes en els fitxers responsabilitat del Consell Comarcal de la Conca de Barberà amb CIF P930007C, amb domicili a Carrer Sant Josep, 18, de Montblanc (Tarragona): 

     –      Formulari de contacte: les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud i poder respondre. Les seves dades es conservaran fins que no es resolgui la sol·licitud, i no es comunicaran a tercers. 

     –      Formulari de butlletí informatius: les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar l’enviament de les comunicacions informatives prèviament autoritzades  Les seves dades es conservaran fins que siguin legítimes per a la finalitat desitjada o no sol·liciti la baixa de les mateixes i en cap cas es comunicaran a tercers.

     –      Si són tractades en les nostres xarxes socials, d’acord amb les anteriors, aquestes s’incorporaran al Fitxer de Xarxes Socials i Responsabilitat de Màrqueting d’aquesta entitat, amb la finalitat de gestionar aquesta informació i dades obtingudes a partir de la interacció dels usuaris d’aquestes xarxes amb els perfils / pàgina de l’entitat. Aquestes dades es conservaran mentre es mantingui l’interès legítim que va permetre el seu tractament. 

       En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat,  si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:

D’accés: L’interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació al respecte del tractaments realitzats. 

Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades.  L’interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.

Supressió:  L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (“dret a l’oblit”), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l’interessat s’oposa al tractament. les dades s’han tractat il·lícitament,   s’han de suprimir per complir una obligació legal o  s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors. 

La limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur.  La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.

Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets  i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

Portabilitat de les dades. L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, , si es basa en el consentiment o en un contracte, el tractament es fa per mitjans automatitzats. 

No ser objecte de decisions individuals automatitzades:  
L’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeix efectes jurídics sobre ell o que l’afecta negativament.

Aquestes peticions caldrà que es faci en Carrer Sant Josep, 18 Montblanc 43400 (Tarragona) o a dpo@concadebarbera.cat.

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat del Consell Comarcal de la Conca de Barberà Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, de la seva presencia en xarxes socials, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Consell Comarcal de la Conca de Barberà  per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat del Consell Comarcal de la Conca de Barberà l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit  al Consell Comarcal de la Conca de Barberà

Consell Comarcal de la Conca de Barberà no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. Consell Comarcal de la Conca de Barberà posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge. 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Desplaça cap amunt